Thema-avond: De positie van meertaligheid binnen het onderwijs en daarbuiten

onderwijs-en-daarbuitenWelke dilemma’s en zorgen zijn er na de afschaffing van de OALT in 2004
Datum:            Maandag 24 september 2018
Tijd:                 19:30 – 22:00 uur
Locatie:           HTIB-NL, Eerste Weteringsplantsoen 2c-sous, 1017 SJ Amsterdam
Organisatie:     Platform Sociale Binding en HTIB-NL

Meertaligheid zou eigenlijk een groot goed moeten zijn. Iemand die zijn of haar talen spreekt, heeft vaak een streepje voor. Vaak wordt het spreken van het Nederlands door migrantengemeenschappen gebruikt als graadmeter van het geïntegreerd zijn. De vraag is echter hoe meertaligheid daarbinnen past.
In de media was er de laatste tijd veel aandacht voor het voornemen van de Turkse overheid om de Turkse taal, cultuur en geschiedenis aan Turks-Nederlandse leerlingen via weekendscholen aan te bieden. We stellen vast dat het toenmalige Kabinet Balkenende-II per 1 augustus 2004 besloot tot beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Het zou goed zijn na te gaan wat deze afschaffing van OALT voor het huidige taalonderwijs en voor één- en meertaligheid heeft betekend. Een belangrijk argument voor de afschaffing was dat meer aandacht voor de Nederlandse taal, beter zou zijn voor de taalontwikkeling van migrantenkinderen. Je mag je nu dan ook afvragen wat die afschaffing heeft opgeleverd voor de taalvaardigheid en de onderwijsprestaties van die kinderen. De veranderingen in de demografie heeft de meertaligheid alleen maar vergroot, maar het reguliere onderwijs heeft geen mogelijkheden daar iets mee te doen.
De vraag hoe je met meertaligheid zou moeten omgaan, blijft dan ook recht overeind staan. Je mag dan ook concluderen dat er enige krampachtigheid is terug te vinden in de omgang met bepaalde groepen minderheden. Als het om Friezen, Engelsen of Amerikanen gaat, kan meertaligheid op meer enthousiasme rekenen. Een pleidooi voor een rationele in plaats van een emotionele benadering, lijkt hier dan ook op zijn plaats. In de huidige situatie zijn de gemeenschappen zelf verantwoordelijk gemaakt voor onderwijs in eigen taal en daarbij kunnen blijkbaar bepaalde ongemakken ontstaan.
Het doel van de bijeenkomst is dan ook reflecteren, vooruitkijken en de rol en de verantwoordelijkheid van de landelijke en plaatselijke overheid te bepalen als het gaat om een visie op taalvaardigheden in het primaire onderwijs en daarbuiten. Daarnaast is het geëigend de rol van de wetenschap bij het onderzoek naar de meest effectieve aanpak ten aanzien van meertaligheid te inventariseren. In de tussentijd zijn er in Nederland namelijk meer taalgroepen bijgekomen van Poolse, Bulgaarse, Roemeense, Hongaarse migranten uit de EU en van vluchtelingengroepen van buiten Europa. Hoe is het gesteld met het taalonderwijs in die groepen en waar liggen hun ambities?

Thema-avond: De positie van meertaligheid binnen het onderwijs en daarbuiten
Welke dilemma’s en zorgen zijn er na de afschaffing van de OALT in 2004?

Programma van maandagavond 24 september 2018:
19: 30 uur     Inloop
19:45            Introductie door moderator Peter Zwaga;
19:50            Stand van zaken aangaande meertaligheid door onderwijsspecialist Zeki Arslan;
20:10           Wat heeft afschaffing OALT bijgedragen aan verbetering van de onderwijsprestaties? door Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut (UvA);
20:30        Rol en ondersteuning van het onderwijs bij het omgaan met meertaligheid door Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden;
20:50         Vertegenwoordigers uit verschillende gemeenschappen vertellen over hun ervaringen, rol en benadering van onderwijs in eigen taal en cultuur:
Bozena Kopczynska van Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa; Naime Yildirim van Stichting Turks Onderwijs Centrum (STOC); en Mary van der Made van de Chinese school Kai Wah;
21:10        De rol van landelijke en plaatselijke overheden als het gaat om meertaligheid met Marjolein Moorman (wethouder van de gemeente Amsterdam)  en Tweede Kamerlid  Jasper van Dijk (SP);
21:40         Vragen uit de zaal;
21:55        Afsluitende observaties door Zeki Arslan, voorzitter Platform Sociale Binding;
22:00        Einde bijeenkomst.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: info@htib.nl onder vermelding van Thema-avond Meertaligheid.

Nadere informatie:
Peter Zwaga, coördinator Platform Sociale Binding, 06-54226818.

_______________________________________________________________________
Cover1
Verslag Sociale Binding als instrument voor een democratische rechtsstaat
Deventer (18 maart 2018)

 

 

 

 

Cover2Verslag en adviesrapport over Sociale binding in de wijken Liendert en Rustenburg
Gebaseerd op bevindingen en politieke wijkbijeenkomst voor/met bewoners

Bewoners en Stichting Facilitair Beheer de Groene Stee
Amersfoort (7 maart 2018)

Platform Sociale Binding

Logo-PSBHet Platform Sociale Binding wil in Nederland een actieve, concrete en praktische bijdrage leveren door op lokaal niveau verbindingen te leggen tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Lokale platforms voor sociale binding zijn een optimaal instrument om onderlinge problemen, verwachtingen, twijfels en toekomstplannen met elkaar te agenderen en bespreekbaar te maken. Daarbij ligt de focus op het samenleven in Nederland.

Het Platform Sociale Binding gaat ervan uit dat saamhorigheid, betrokkenheid, loyaliteit en tolerantie naar elkaar toe, op de eerste plaats in de eigen (woon)omgeving ontstaat. Gelukkig zijn, gezond zijn en het hebben van een toekomstperspectief zijn eerste levensbehoeften. Angst, wantrouwen, onveiligheid en onzekerheid zouden daar dan ook niet bij mogen horen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen levensbehoeften, maar voor kwetsbare burgers (ongeacht hun culturele achtergrond) is dat helaas niet altijd vanzelfsprekend. Hun geloof en vertrouwen in de toekomst krijgen een knauw als er sprake is van maatschappelijke en economische uitsluiting. Gemeenten, het maatschappelijke middenveld en professionele organisaties treffen maatregelen om een vangnet voor ondersteuning en activering voor deze kwetsbare burgers mogelijk te maken. Jammer genoeg worden niet alle inwoners die een vangnet nodig hebben bereikt en organisaties die deze burgers vertegenwoordigen worden niet of nauwelijks bij de problematiek betrokken. Maar het zijn uitgerekend maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau het verschil kunnen maken. Daarnaast worden te vaak de maatregelen van bovenaf bedacht terwijl die van onderop het beste zouden kunnen renderen. Van onderop stimuleer je het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van een grote groepen burgers binnen buurten, wijken en gemeenten. Met het streven naar sociale binding vergroot je de saamhorigheid en betrokkenheid, en draag je bij aan een positieve bijdrage aan onderlinge loyaliteit en tolerantie in Nederland.
Binnen het geschetste kader organiseert het Platform Sociale Binding in diverse steden bijeenkomsten in het kader van ‘Sociale binding als instrument voor de democratische rechtsstaat’. In Amsterdam organiseert het Platform Sociale Binding dit in samenwerking met Emcemo, HTIB en Aknarij West.
Professionals op het terrein van het sociale domein, arbeidsmarkt, onderwijs; maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en betrokken burgers zijn van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen over sociale binding als smeerolie van een democratische en verantwoordelijke samenleving.