Vooraankondiging stedelijke bijeenkomst

SocialeDe Nederlandse rechtsstaat functioneert beter als burgers in Nederland in verbinding staan met elkaar. De toenemende polarisatie in onze samenleving zorgt ervoor dat dit streven moeilijker gemaakt wordt. Diverse oorzaken liggen daaraan ten grondslag. Er is sprake van sociale uitsluiting, kansenongelijkheid en discriminatie op individueel -, gemeenschappelijk- en ook op institutioneel niveau. De loyaliteit en tolerantie naar elkaar toe zijn langzaam aan het afnemen. Het gevoel van angst, wantrouwen en bezorgdheid neemt helaas toe, ook in de  buurten. Tolerantie en loyaliteit maken plaats voor een zekere onverschilligheid. Je ziet een tendens dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken vanwege een angst voor de eventuele gevolgen die dat met zich meebrengt. Er bestaat angst voor escalatie! De maatschappelijke tegenstellingen en de onrust in het buitenland verplaatsen zich ook naar Nederland. De internationale spanningen en de dreiging voor terrorisme dragen er aan bij dat mensen zich in hun eigen veilige cocon terugtrekken. Ruimte voor dialoog of met elkaar in gesprek gaan op basis van wederzijds respect, zijn steeds minder aan de orde. Collectivisme maakt plaats voor individualisme. Daarom vinden de betrokken organisaties dat de aandacht voor sociale binding een duidelijker plaats moet gaan innemen in het streven naar een tolerantere samenleving.

Emcemo, HTIB, Aknarij West, KMAN en het Platform Sociale Binding organiseren in Amsterdam dan ook op 6 oktober 2017 van 13.00 uur tot 16.15 uur, de stedelijke bijeenkomst ‘Sociale binding als instrument voor een democratische rechtsstaat’. Met deze bijeenkomst willen de organisatoren een duurzame dialoog tot stand brengen tussen verschillende (etnische) gemeenschappen in Amsterdam. Er is aandacht voor het bevorderen van  actief burgerschap en het vergroten van actieve (politieke) participatie in Amsterdam. Het bundelen van krachten, het aangaan van sociale binding, het uitwisselen van ervaringen en voorbeelden met betrekking tot sociale uitsluiting en discriminatie  maken onderdeel uit van het programma. Emcemo heeft de afgelopen periode al vier buurtbijeenkomsten in Amsterdam georganiseerd voor buurtbewoners en organisaties die betrekking hadden op discriminatie en uitsluitingmechanismen in het dagelijks leven. De bevindingen daaruit worden tijdens deze stedelijke bijeenkomst gepresenteerd als opstap om met de aanwezigen in gesprek te gaan over na te streven oplossingen.

Programma
13.00 uur    Ontvangst en registratie deelnemers
13.30 uur    Opening door de dagvoorzitter
13.40 uur    Sociale binding als instrument voor de democratische rechtsstaat
14.00 uur    Discriminatie en uitsluitingmechanismen in het dagelijks leven
14.20 uur    Barrières van sociale binding
14.40 uur    Sociale binding functioneert het beste op lokaal niveau
15.00 uur    Korte pauze
15.05 uur    Discussie met aanwezigen onder leiding van de dagvoorzitter
16.05 uur    Conclusies en actiepunten
16.15 uur    Sluiting

Locatie: HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam

Aanmelding en inhoudelijke Informatie
Hiervoor kunt u contact opnemen met Abdou Menhebi van Emcemo (06 55818828) en/of Paul Groenestein van het Platform Sociale Binding (06 28866204)
U kunt zich ook rechtstreeks per mail aanmelden: emcemo1@gmail.com